วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทที่5 การคมนาคมขนส่ง

บทที่5 การคมนาคมขนส่ง


การคมนาคมขนส่ง จัดว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญทีช่วยให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปได้อย่างกว้างขวาง และถือได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ นอกจากนี้อาจกล่าวได้ว่า การคมนาคมขนส่งเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การคมนาคมขนส่ง หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ สิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสื่อกลางต่างๆภายใต้และราคาที่ตกลงกันไว้
· เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการขนส่ง (คน สัตว์ สิ่งของ) จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
· การขนส่งนั้นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆ (ยานพาหนะ)
· การขนส่งนั้นต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการ


พัฒนาการขนส่งทางบก


- เริ่มขึ้นสมัยยุคบาบิโลน (200 ปีก่อนคริสตกาล)
- มีการประดิษฐ์รถม้าโดยสารขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ
- ต้นศตวรรษที่ 18 มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาการขนส่งทางเรือและรถไฟ
- ปี ค.ศ. 1920 มีการคิดค้นและประดิษฐ์รถยนต์ขึ้น ปัจจุบันนี้ การเดินทางโดยรถยนต์ถือได้ว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยวทางบก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก


พัฒนาการขนส่งทางน้ำ


- การขนส่งทางน้ำ เป็นการขนส่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
- ประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการพัฒนาเรือให้สามารถนำมาใช้หาปลาตามชายฝั่งในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
- ชาวฟินิเชียน ได้ใช้เรือในการเดินทางขนส่งทางน้ำเป็นครั้งแรก
- การขนส่งผู้โดยสารทางเรือเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1772 ในประเทศอังกฤษระหว่างเมือง Manchester และ London Bridge
- เรือสำราญ Princesses Victoria Louis เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และเป็นที่มาของเรือยอรซ์ราคาแพง
- เรือที่สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรเป็นครั้งแรกได้คือ เรือกลไฟ Savannah
- บริษัท Star Curies เป็นสายการเดินเรือที่ใหญ่สายหนึ่งของโลก
- ในประเทศไทย มีบริษัทเรือสำราญของคนไทย 2 บริษัท คือ บริษัทซีทราน ควีน กับ บริษัท สยามครูซ จำกัด
- โดยเรือ Seatran Queen ให้บริการฝั่งอ่าวไทย ส่วนเรือ Andaman Prince ให้บริการในบริเวณอ่าวอันดามัน


พัฒนาการขนส่งทางอากาศ


- สองพี่น้องตระกูล Wright ได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องบินเป็นครั้งแรก
- เที่ยวบินทางด้านธุรกิจเกิดขึ้นครั้งแรกระหว่างประเทศ London และ Paris
- มีการจัดตั้งบริษัทสายการบินแห่งชาติ เช่น B.A. (British Airways ของอังกฤษ) AF (Air France) ของฝรั่งเศส LH (Lufthansa Germanของเยอรมัน)
- เที่ยวบินให้บริการในการขนส่งผู้โดยสารได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเมือง Boston และ New York และเริ่มมีการจ้างพนักงานบนเครื่องบิน


ประเภทของธุรกิจการคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
1. ธุรกิจการขนส่งทางบก
2. ธุรกิจการขนส่งทางน้ำ
3. ธุรกิจการขนส่งทางอากาศ


หลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทางด้านการขนส่ง
1. ยานพาหนะควรเหมาะสมกับชนิดของการเดินทาง
2. ยานพาหนะควรเหมาสมกับสภาพปริมาณของผู้โดยสาร
3. ความสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ประกอบการธุรกิจประเทศอื่นๆ เช่น สถานีต่างๆ สนามบิน เป็นต้น
4. ยานพาหนะควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามลักษณะการเดินทางและชนิดของพาหนะ
5. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บนยานพาหนะควรได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และบริการด้วยความเต็มใจ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น